8 Nouveaux icônes pour Somacro et Somicro

8 Nouveaux icônes pour Somacro et Somicro

Somacro et Somicro obtiennent de nouveaux icônes pour App.net, GitHub, Messenger, StackOverflow, Yelp, Indiegogo, Foursquare et Kickstarter.

8 New Icons for Somacro and Somicro

8 New Icons for Somacro and Somicro

Somacro and Somicro get brand new icons for App.net, GitHub, Messenger, StackOverflow, Yelp, Indiegogo, Foursquare and Kickstarter.

8 Nouveaux icônes pour Somacro et Somicro

8 Nouveaux icônes pour Somacro et Somicro

Somacro et Somicro obtiennent de nouveaux icônes pour App.net, GitHub, Messenger, StackOverflow, Yelp, Indiegogo, Foursquare et Kickstarter.

8 New Icons for Somacro and Somicro

8 New Icons for Somacro and Somicro

Somacro and Somicro get brand new icons for App.net, GitHub, Messenger, StackOverflow, Yelp, Indiegogo, Foursquare and Kickstarter.